Дипломни работи и дисертации

Тук са поместени дипломните работи и дисертацията, които подготвих под напътствията на моите научни ръководители по време на обучението ми в отделните степени на образование. Към всяка научна разработка ще намерите пълните текстове, рецензии и видео от моите официални защити.

 

Дисертационен труд

за присъждане на образователна научна степен "ДОКТОР"
в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма "Физическото възпитание в образователната система"

Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика

Дисертация за ОНС "Доктор", 2018 г. »

 

Дипломна работа

за придобиване на образователно-квалификационна степен
"Магистър по физическо възпитание и спорт"

Оценка на хранителния режим при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика

Дипломна работа за ОКС "Магистър", 2012 г. »

 

Дипломна работа

за придобиване на образователно-квалификационна степен
"Бакалавър" със специалност "Спорт", Треньор по спортна гимнастика

Сравнителен кинематичен анализ на отскоците – двойно задно обтегнато превъртане и двойно задно обтегнато превъртане с обръщане на 360° на халки

Дипломна работа за ОКС "Бакалавър", 2011 г. »

 

Курсова работа

Курсова работа към катедра "Гимнастика" в НСА "Васил Левски"

Кинематичен анализ на отскок - двойно задно обтегнато превъртане на халки

Курсова работа, 2011 г. »

 

Дипломни работи и дисертации