Списък с цитирания

Тук е поместен списък с цитирания на научните ми публикации. Броят на цитирания все повече се използват като показател за ефективност в научно-изследователската практика. Цитиранията имат съществено значение за авторите, тъй като те отразяват влиянието и качеството на техните изследвания. С цел по-голяма обективност, самоцитиранията не са включени в списъка.

Под всяка публикация можете да видите файл, в който е подчертано даденото цитиране в текста, както и в библиографията. Всички публикации с мои цитирания са подредени в хронологичен ред.

 

Цитирания в монографии

 1. Боева, С. (2018 г.). Физическата подготовка на децата от началната училищна възраст - теоретични основи и практическо приложение. Пловдив, България: Университетско издателство "Паисий Хилендарски". ISBN: 978-619-202-325-6.
  Цитиране в Монография 2018 г. ВИЖ ЦИТИРАНЕ »
 2. Боева, С. (2019 г.). Учебният процес по физическо възпитание и спорт в началното училище - проблеми и перспективи. Пловдив, България: Университетско издателство "Паисий Хилендарски". ISBN 978-619-202-403-1.
  Цитиране в Монография 2019 г. ВИЖ ЦИТИРАНЕ »

 

Цитирания в научни статии

 1. Alkan, H. & Mutlu, A. (2019). Investigation of the Relationship Between Physical Fitness And Birth Weight, Income Level And School Period in Preschool Children. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 7(5), 37 - 43.
  Investigation of the Relationship Between Physical Fitness And Birth Weight, Income Level And School Period in Preschool Children ВИЖ ЦИТИРАНЕ »
 2. Petrov, L. (2017). Proteins and amino acids supplements used by women practicing strength sports. Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2(3), 111 - 117.
  Proteins and amino acids supplements used by women practicing strength sports ВИЖ ЦИТИРАНЕ »
 3. Alexandrova, A., Petrov, L., Zaekov, N., Bozhkov, B. & Zsheliaskova-Koynova, Z. (2017). Nutritional status in short-term overtraining boxers. Acta Scientifica Naturalis, 4(1), 76-83. DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0012
  Nutritional status in short-term overtraining boxers ВИЖ ЦИТИРАНЕ »